VŠEOBECNÉ
OBCHODNÉ PODMINEKY

ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci: Spoločnosť SKOČ SI s.r.o., Púpavová 37, Bratislava 841 04 Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby (tovar) na základe darovanej darčekovej poukážky kupujúcim.

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávať je možné on-line priamo na stránkach predávajúceho, prostredníctvom emailov funjump@funjump.sk, alebo telefonicky na čísle +421 911 304 999. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, či zaslanie potrebných fakturačných údajov prostredníctvom emailu, alebo inou formou.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať obdarovanému (obdarovaný musí spĺňať všetky podmienky na realizovanie aktivity). V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného.

DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za tovar na dobierku. Pri bezhotovostnej platbe, prevodom na účet, začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby na náš účet. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-3 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (1-3 dni) potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka.

STORNO OBJEDNÁVKY

V zmysle § 9 a nasl. Zákona 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom, darčekovým poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná. Predávajúci je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 10 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. Poukazy zakúpené za cenníkové, či akciové ceny môže predĺžiť dodávateľ iba počas doby ich platnosti na požiadanie zákazníka za manipulačný poplatok 60€. Poukaz môže byť predĺžený maximálne raz a to na dobu dva mesiace. V prípade predĺženia poukazu na nasledujúcu sezónu treba poukaz využiť do 31.5. daného roku. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednanej služby zo strany externého dodávateľa.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. V prípade použitia údajov na zasielanie emailových informácií dodávateľa, má zákazník možnosť požiadať o zrušenia zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte: Tel: +421 911 304 999 Email: tandemovy@gmail.com

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie objednaných služieb a dodanie tovaru ponúkaných prostredníctvom stránky www.skoc.si

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

PREDÁVAJÚCI SA ZAVÄZUJE

Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodať darčekovú poukážku oprávňujúcu zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovou poukážkou.

PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ponukové ceny uvedené na stránke www.skoc.si sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Dodanie služby, alebo tovaru kupujúcemu, či obdarovanému je možné až po jeho úplnom zaplatení. Tovar, či darčekovú poukážku je možné zaslať Slovenskou poštou. Darčekový poukaz a faktúru je možné zaslať aj emailom. Kupujúci má možnosť výberu medzi dvoma spôsobmi úhrady tovaru: Tovar môže byť zaslaný na dobierku – je zaplatený až po prevzatí na pošte Tovar je možné zaplatiť prevodom na účet

REZERVÁCIA TERMÍNU OBJEDNANÝCH SLUŽIEB A ICH REALIZÁCIA

V prípade objednania služby prostredníctvom stránky www.skoc.si bude kupujúcemu vystavená a dodaná darčeková poukážka s unikátnym číslom a názvom aktivity oprávňujúca kupujúceho čerpať objednané služby. Termín čerpania služby je potrebné dohodnúť minimálne 10 dní vopred a potvrdiť telefonicky, alebo emailom vyznačenom na poukaze. Rezervácia musí obsahovať kontaktné údaje, číslo poukazu, názov čerpanej aktivity a preferovaný termín a čas čerpania. Kupujúci, resp. obdarovaný odovzdá darčekovú poukážku realizátorovi aktivity. Realizátor aktivity na základe darčekovej poukážky poskytne kupujúcemu, resp. obdarovanému objednanú službu. Rezervácia termínu je záväzná a nie je možné ju bez udania vážnych dôvodov meniť. V prípade udania vážneho dôvodu je možné zmenu termínu akceptovať len ak je táto skutočnosť oznámená minimálne 48 hodín pred dohodnutým termínom aby bola zmena rezervácie možná. V prípade že nieje zmena termínu oznámená dodávatelovi minimálne 48 hodín dopredu, objednávatel stráca nárok na poskytnutie vybranej služby. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny dohodnutého termínu a miesta konania Tandemového zoskoku z titulu nevhodného počasia (dážď, nízka oblačnosť, silný vietor) a takisto z organizačných dôvodov. Doba platnosti darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej poukážke. V tomto období je kupujúci, resp. obdarovaný oprávnený čerpať objednané služby, v opačnom prípade stráca nárok na poskytnutie vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody. V prípade, že kupujúci mal záujem o čerpanie poukážky v dohodnutom období a samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, má zákazník nárok na bezplatné preloženie termínu. Počasie nemá vplyv na platnosť poukážky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. V prípade použitia údajov na zasielanie emailových informácií dodávateľa, má zákazník možnosť požiadať o zrušenia zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie.

Reklamácie


V prípade, že doručený tovar a/alebo poskytnutá služba má vady, kupujúci je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok


Služba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že služba bola poskytnutá v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a že služba zodpovedá popisu, ktorý bol o tejto službe uvedený na stránke elektronického obchodu predávajúceho v čase predaja služby alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej so službou. V opačnom prípade má služba vady a predávajúci zodpovedá za vady v zmysle príslušných právnych predpisov.

Záručná doba/záruka za akosť sa na službu neposkytuje resp. nevzťahuje a to z dôvodu povahy a charakteru poskytovaných služieb.

Nie je možné reklamovať služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené alebo rezervované. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva kupujúcemu nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Objednávka služby je pre predávajúceho záväzná až po akceptácii objednávky a úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, t.j. po doručení potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo z prevádzkových alebo iných objektívnych dôvodov alebo z dôvodov na strane konečného poskytovateľa ponuku služby zrušiť alebo upraviť a pokiaľ sa tak stane do času akceptácie objednávky, na pôvodnú objednávku sa neprihliada. V prípade zmeny ponuky zo strany predávajúceho, kupujúci (určené osoby), ktorí disponujú akceptáciou objednávky prípadne už aj potvrdením objednávky, vo vzťahu ku ktorej došlo k zmene alebo zrušeniu ponuky, majú nárok na výmenu akceptácie objednávky a prípadne aj potvrdenia objednávky za aktuálnu; prípadné finančné rozdiely budú vyriešené doplatením alebo vrátením časti ceny služby. Kupujúci je tiež oprávnený na vrátenie celej hodnoty objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné) v prípade, ak zmenu ponuky neakceptuje a od kúpnej zmluvy odstúpi. V prípade zrušenia ponuky vráti predávajúci kupujúcemu celú hodnotu objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné).

Predávajúci nezodpovedá za vady poskytnutia služieb v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho (určenej osoby) alebo okolností na strane kupujúceho (určenej osoby), ktoré mali za následok, že služby nemohli byť riadne poskytnuté (ide najmä o prípady neskorej rezervácie termínu poskytnutia služby (po uplynutí 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy) alebo iných prekážok na strane kupujúceho (určenej osoby)).

V prípade zrušenia alebo prerušenia poskytnutia objednanej služby v dohodnutom termíne z technických dôvodov alebo z dôvodu krátkodobej nepriazne počasia, je kupujúci oprávnený na uskutočnenie novej rezervácie termínu počas doby 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci (určená osoba) nemá v takomto prípade nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu zrušenia alebo prerušenia poskytnutia objednanej služby.

V prípade odopretia alebo prerušenia poskytnutia objednanej služby z dôvodov na strane kupujúceho (určenej osoby), najmä ak konečný poskytovateľ služby zistí, že kupujúci (určená osoba) je pod vplyvom alkoholu, liekov, drog, iných psychotropných, omamných či návykových látok, alebo pokiaľ kupujúci (určená osoba) nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služieb (vek, váha, výška, psychický stav, zdravotný stav), nemá kupujúci nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Predávajúci nezodpovedá za prípad, ak bude poskytnutie služby zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany predávajúceho alebo tretej osoby (prírodné katastrofy, rozhodnutie orgánu verejnej moci a pod.) a kupujúci v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

Ak ide o odstrániteľnú vadu služby, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb, samotného poskytnutia objednanej služby, či odstránenia právnych vád. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je to objektívne možné, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú službu za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak je to s ohľadom na charakter služby možné.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má kupujúci právo (ak je to objektívne možné) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale zároveň o opakovanú odôvodnenú reklamáciu. Ak má služba neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby bola služba poskytnutá ako bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu hodnotu objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné).

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu vady služby/poskytnutia služby bezodkladne po dodaní chybného plnenia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie vady alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o vade služby/poskytnutia služby predávajúci dozvedel včas.

Kupujúci musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, inak stráca nárok na opravu vady resp. kompenzáciu.

Reklamáciu služieb u predávajúceho je možné vykonať identifikáciou objednanej služby a dokladu o jej kúpe na adrese predávajúceho Zoskok padákom s.r.o., Púpavová 37, Bratislava 841 04 osobne (za podmienky, že sa predávajúci s kupujúcim vopred dohodnú na čase stretnutia), alebo poštou spolu s písomnou informáciou o

dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej vady služby/poskytnutia služby,
požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie v rámci možností uvedených v tomto článku vyššie,
spôsobe prijatia služby alebo prevzatia peňazí kupujúcim po skončení reklamačného konania (ak kupujúci nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),
kontaktných údajoch kupujúceho (tel. č., email). Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku.
Ak už bola už tá istá služba predtým reklamovaná, kupujúci doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie kupujúcim vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú službu ak je to objektívne možné s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby.

O vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe poskytnutia služby alebo vrátenia peňazí kupujúcemu. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Služba sa považuje za poskytnutú kupujúcemu (určenej osobe) keď ju prijme kupujúci (určená osoba).

× Ako Vám môžeme pomôcť ?